ส่วนประมวลผลกลางและส่วนขับเคลื่อน

ส่วนประมวลผลกลาง
ส่วนประมวลผลกลางจะทำหน้าที่ประมวลผลโดยใช้ข้อมูลจากสองส่วน ได้แก่ ข้อมูล
จากส่วนรับข้อมูลอินพุต และข้อมูลภาพจากกล้อง ข้อมูลจากส่วนรับข้อมูลอินพุตจะเป็นการระบุ
ถึงภาพเป้าหมายในหน่วยความจำว่าเป็นภาพใด ซึ่งกำหนดให้ภาพเป้าหมายเป็นภาพของตัวเลข1 ถึง
4 โดยในหน่วยความจำจะเก็บภาพเป้าหมายแต่ละจุดไว้ก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่นกดเลข 3 แสดงว่า
ให้นำภาพเป้าหมายจุดที่ 3 มาเป็นภาพเปรียบเทียบ หลักการประมวลผลจะใช้การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างภาพที่ถ่ายได้จากกล้องในขณะนั้นกับภาพเป้าหมายในหน่วยความจำที่ถูกเลือก เมื่อ
ภาพทั้งสองมีความใกล้เคียงกันตามเงื่อนไขของโปรแกรมหุ่นยนต์จะหยุดเคลื่อนที่ทันที แต่ถ้าภาพ
ยังมีความแตกต่างกันมากไม่ตรงตามเงื่อนไขหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เพื่อหาเป้าหมายที่ถูกต้องต่อไป
ส่วนประมวลผลกลางได้เลือกใช้เมนบอร์ด เนื่องจากสามารถรองรับการประมวลผล
รูปภาพได้ดีกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่นๆ
ส่วนขับเคลื่อน
ส่วนขับเคลื่อนเป็นส่วนที่ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้โดยรับคำสั่งมาจากส่วน
ประมวลผลกลาง รูปแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงไปกลับระหว่าง
เป้าหมายจุดแรกกับจุดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบหาภาพเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อตรวจพบหุ่นยนต์จะ
หยุดเคลื่อนที่

ความเห็น

คอมเมนต์