ปัญหาของหุ่นยนต์เดินเอกสาร

ปัญหาและวิธีแก้ไข
1 หุ่นยนต์มีความเร็วในการเดินต่ำ เนื่องจากได้ใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ในการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์
แนวทางการแก้ไข คือได้เปลี่ยนจากสเต็ปปิ้งมอเตอร์ไปเป็นดีซีมอเตอร์ที่ใช้กับรถจักรยาน
ไฟฟ้าเพื่อสามารถรองรับน้ำหนักได้มาก
2 หุ่นยนต์มีปัญหาเกี่ยวอัลกอลิทึมในการเดิน คือหุ่นยนต์ไม่สามารถแยกภาพได้ในกรณี
ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือสิ่งรบกวนที่อยู่ในลักษณะเป็นเงา
แนวทางการแก้ไข คือ ต้องให้หุ่นยนต์ทำงานในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น
3 หุ่นยนต์มีปัญหาในการตรวจจับภาพที่เป็นสีเพราะมันมีค่าผิดเพี้ยนค่อนข้างมากและ
บางภาพหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถแยกสีออกได้
แนวทางการแก้ไข คือ ได้แก้ไขโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ประมวลภาพที่เป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่าง
แทนภาพที่เป็นสี ซึ่งจะทำให้ได้ความแม่นยำมากขึ้น
4 หุ่นยนต์ไม่สามารถตรวจจับภาพเป้าหมายที่อยู่ไกลเกิน 30 เซนติเมตรได้ เพราะ
เนื่องจากรายละเอียดและความคมชัดของภาพไม่เพียงพอต่อการประมวลผลภาพ
แนวทางการแก้ไข คือ วางภาพเป้าหมายให้ห่างจากกล้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร
5 ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ไม่สามารถใช้ไฟดีซีจากแบตเตอรี่ได้ เพราะจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียหาย
ได้จึงจำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงจากเพาเวอร์ซัพพลายเท่านั้น
แนวทางการแก้ไข คือ ใช้เครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS) จ่ายไฟเอซีให้กับเพาเวอร์ซัพพลาย
เพื่อให้เพาเวอร์ซัพพลายจ่ายไฟดีซีให้กับฮาร์ดดิสก์
6 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ไม่เป็นเส้นตรงเนื่องจากความเร็วล้อขับเคลื่อนทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน
จึงทำให้หุ่นยนต์วิ่งเฉียงไม่เป็นเส้นตรง
แนวทางการแก้ไข คือ ปรับจูนความเร็วของล้อขับเคลื่อนจากตัวปรับความเร็วเพื่อให้
ความเร็วของล้อขับเคลื่อนทั้ง 2 ข้าง มีความเร็วเท่ากัน
7 หุ่นยนต์ไม่สามารถทำการบรรทุกเอกสารที่หนักจนเกินไป เพราะจะทำให้หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ช้าลงจนถึงกระทั่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
แนวทางการแก้ไข คือ เอกสารที่บรรทุกบนหุ่นยนต์ไม่ควรเกิน 3 กิโลกรัม